A Plus Magazine September issue, 2015 | Kouzou Sakai Illustration

blog_illust01blog_illust02blog_photo01blog_photo02blog_photo03

Editorial illustration for A Plus magazine in Hong Kong – printed on September 2015.
* A Plus