Forbes JAPAN No.32 | Kouzou Sakai Illustration

The illustration for “Forbes JAPAN No.32”

pagephoto