Forbes JAPAN No.33 | Kouzou Sakai Illustration

The illustration for “Forbes JAPAN No.33”

photo_hppage_hpimage01_hp