MONOCLE issue 110 | Kouzou Sakai Illustration

Editorial illustration for Monocle magazine issue 110, 2018
>> MONOCLE