MR PORTER | Kouzou Sakai Illustration

The illustration for the journal on MR PORTER. The portrait is “Dvid Means”.