Forbes Japan No.93 | Kouzou Sakai Illustration

The illustrations are for Forbes Japan.