The Monocle Travel Guide, Chicago | Kouzou Sakai Illustration

The illustrations are for “The Monocle Travel Guide, Chicago”.