The New Republic magazine | Kouzou Sakai Illustration