MR PORTER | Kouzou Sakai Illustration

The illustration is for the journal on MR PORTER. The portrait is “Ted Chiang”.