MR PORTER | Kouzou Sakai Illustration

The illustration for the journal on MR PORTER. The theme is “Solo Travel”.