Cell Reports Methods | Kouzou Sakai Illustration

The illustration is for the cover of “Cell Reports Methods” by Cell Press.