Monocle Bavaria Special Edition | Kouzou Sakai Illustration

Editorial illustrations for “Bavaria A-Z” on Monocle Bavaria Special Edition Newspaper.
>> MONOCLE