MR PORTER | Kouzou Sakai Illustration

The illustration is for the journal on MR PORTER. The portrait is “psychedelic renaissance”.