Monocle The Winter Weekly | Kouzou Sakai Illustration

Editorial illustrations for Monocle The Winter Weekly : all issue
>> MONOCLE
paper_imageMonocle_TheWinterWeekly_1Monocle_TheWinterWeekly_2Monocle_TheWinterWeekly_3Monocle_TheWinterWeekly_4issue_1_1_hpissue_1_2_hpissue_2_1_hpissue_2_2_hpissue_3_1_hpissue_3_2_hpissue_4_1_hpissue_4_2_hpissue_1_all_hpissue_2_all_hpissue_3_all_hpissue_4_all_hp