The Entrepreneurs 2020 | Kouzou Sakai Illustration

The illustrations for “The Entrepreneurs 2020” by Monocle.